English version


 I. DEFINICJE

 1. Określenie „Warunki” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
 2. Określenie „towar” oznacza: agregaty prądotwórcze, agrovolty, pompy wodne, części zamienne i akcesoria do agregatów, agrovoltów oraz pomp, a także inne akcesoria elektrotechniczne i przedmioty będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego. 
 3. Określenie „Sprzedający” oznacza FOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach. 
 4. Określenie „Kupujący” oznacza każdy podmiot, krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, fizyczną lub podmiot prawa nieposiadający osobowości prawnej) dokonujący zakupu towarów u Sprzedającego. 
 5. Określenie „Strona” oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Warunki lub postanowienia umów między Stronami niezgodne z niniejszymi Warunkami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron odmiennie od niniejszych Warunków. W szczególności wyłączone jest akceptowanie lub stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów Kupującego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na takie warunki. 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawiciela handlowego przekraczającego zakres udzielonego mu pełnomocnictwa. 

IV. DOSTAWA

 1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone na oficjalnych drukach spółki FOGO dostępnych na stronie internetowej www.fogo.pl lub na innym druku, jeżeli będzie on jednoznacznie wskazywał na wszystkie informacje niezbędne dla Sprzedającego.
 2. W zamówieniu winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz miejsca pracy towaru. Brak podania niestandardowych warunków montażu lub miejsca pracy towaru i faktyczne wystąpienie takich warunków dla danego towaru wyłącza gwarancję oraz zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za przekroczenie terminów. 
 3. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązania umownego podjętego przez Sprzedającego wobec Kupującego. Wszelkie zmiany zgłoszone lub wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminów. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego. 
 4. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w szczegółowych postanowieniach, bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, a jeżeli nie uzgodniono przedpłaty, od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku gdyby Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności w przypadku: odmowy przyjęcia dostarczonego towaru, gdy nie będą zapewnione warunki umożliwiające rozpoczęcie lub kontynuowanie prac montażowych (dotyczy to zwłaszcza stanu pomieszczeń, w których będą montowane Urządzenia) lub w razie braku możliwości podłączenia towaru do instalacji elektrycznej. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, może też odstąpić od umowy, jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu niezależna od niego trwa dłużej niż 7 dni. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu dostawy.
 7. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy mających wpływ na czas produkcji, montażu lub uruchomienia towaru, niewykonania przez Kupującego jego obowiązków lub na skutek innych okoliczności leżących po stronie Kupującego.
 8. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody. 
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 90 dni po terminie realizacji.
 10. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych. 
 11. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju lub terminu towaru dostarczanego częściowo należy do Sprzedającego. 
 12. W przypadku obowiązywania między Stronami umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio do każdej takiej odrębnej umowy sprzedaży. 
 13. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją jednej z dostaw lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę, jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego. 
 14. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu, Kupujący nie podał miejsca dostawy, Kupujący nie jest gotowy do odebrania towaru lub jeśli towar nie zostanie odebrany przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania towaru na ryzyko Kupującego, zmiany warunków dostawy na EXW Wilkowice Incoterms 2010, zafakturowania towaru warunkach EXW Wilkowice Incoterms 2010 i obciążenia Kupującego kosztami składowania, począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą:

a) w przypadku agregatów, dla których płatność jest ustalona w PLN: 0,1 PLN netto za każde KVA mocy agregatu za dzień (przykład: dla agregatu 100 KVA – 10 PLN netto za każdy dzień składowania),

b) w przypadku agregatów, dla których płatność jest ustalona w EUR: 0,025 EUR netto za każde KVA mocy agregatu za dzień,

c) dla towarów innych niż agregaty: koszty składowania wynoszą 0,01% wartości fakturowanej netto za każdy dzień składowania.

Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży lub dowolnego rozdysponowania towarem. Sprzedający może obciążyć Kupującego za odstąpienie od umowy karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy liczonych od ostatniego wyznaczonego terminu odbioru.

V. WYSYŁKA, ODBIÓR, PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

 1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, transport odbywa się na zasadzie EXW Wilkowice według Incoterms 2010. Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować i opłacić transport oraz załadunek oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego.
 2. Jeżeli klient chce odebrać lub odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EXW Wilkowice według Incoterms 2010.
 3. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.
 4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, Kupujący może zgłosić potrzebę zastosowania specjalnego sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu. Jeżeli odbiegają one od standardowo stosowanych przez Sprzedającego – jest to dodatkowo płatne przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie określi we wskazanym powyżej czasie sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru sposobu pakowania, rodzaju opakowania i środka transportu oraz przesłać towar Kupującemu.
 5. Jeżeli Strony przewidziały dokonanie odbioru końcowego, stosuje się poniższe postanowienia. Jeżeli Kupujący dwukrotnie nie przystąpi do odbioru końcowego lub nie stawi się na odbiór końcowy, Sprzedający będzie uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru końcowego i podpisania jednostronnego protokołu odbioru końcowego, który będzie równoważny w skutkach z protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie Strony. Drobne usterki lub wady niewpływające na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku braku ujawnionych usterek lub wad wpływających istotnie na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń, Kupujący i Sprzedający zobowiązani są podpisać protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Za datę ukończenia montażu i uruchomienia uważa się datę powiadomienia o zakończeniu tych prac, pod warunkiem późniejszego dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.
 6. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, w przypadku sprzedaży towaru przeznaczonego do użytku stacjonarnego Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

a) fizycznej obecności przedstawiciela Kupującego przy dostawie, montażu, uruchomieniu i odbiorze towaru,

b) zapewnienia rozładunku w miejscu dostarczenia i złożenia towaru w odpowiednich pomieszczeniach, o których mowa poniżej lub bezpośrednio w miejscu docelowego montażu,

c) zapewnienia zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich pomieszczeń do przechowania części składowych towaru, materiałów pomocniczych oraz narzędzi, zapewniających ich przechowanie w warunkach bezpiecznych i zapewniających prawidłowe warunki magazynowania, a także do zapewnienia ochrony pomieszczeń, w których ma być wykonywany montaż,

d) sprawdzenia jakości dostarczanego towaru odnośnie wszelkich widocznych uszkodzeń towaru i pisemnego poinformowania Sprzedającego o wykrytych uszkodzeniach w ciągu 24 godzin od dostawy. Brak takiego zawiadomienia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

e) udostępnienia Sprzedającemu mediów niezbędnych dla wykonania umowy, w tym energii elektrycznej, wody oraz szatni z dostępem do urządzeń sanitarnych,

f) dokonania uzgodnień z zakładem energetycznym i uzyskania wymaganych zezwoleń,

g) przekazania Sprzedającemu pomieszczeń pod montaż w stanie pozwalającym na wykonanie umowy, nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych,

h) przygotowania miejsca posadowienia towaru i istniejącej instalacji do jego montażu i uruchomienia, w tym do wykonania wszelkich koniecznych prac budowlanych i ślusarskich oraz przygotowania wszelkich koniecznych instalacji elektrycznych (wraz ze „skrzynką”, pod którą zostanie podłączony towar),

i) dokonania odbioru końcowego prac.

Strony mogą umówić się, że część prac wskazanych powyżej zostanie zleconych do Sprzedającego albo Agregaty S.A. na podstawie odrębnego zamówienia lub umowy.

VI. CENY

 1. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustalą inaczej, podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami wyrażonymi w walucie PLN (sprzedaż krajowa) lub EUR (sprzedaż poza granice Polski) i są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto.
 2. Podane ceny Towarów określone są dla standardowej budowy urządzenia, zgodnej z aktualną ofertą Sprzedającego. Dodatkowe rozwiązania techniczne mogą być zastosowane, jeżeli są możliwe z technicznego punktu widzenia, za dodatkową opłatą wnoszoną przez Kupującego i po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 3. Cena dla agregatów stacjonarnych nie zawiera kosztów dostawy.

Cena dla agregatów przenośnych, agrovoltów i pomp zawiera koszty dostawy do dystrybutora; cena ta nie zawiera kosztów dostawy, gdy:

a) towar jest dostarczany poza terytorium Polski, lub

b) towar nie ma być dostarczony na zarejestrowany adres siedziby Kupującego.

 1. Jeżeli towar ma nie być dostarczony na zarejestrowany adres siedziby Kupującego, w szczególności gdy ma być dostarczony na wskazany przez Kupującego adres klienta końcowego, Kupujący ponosi dodatkowe koszty usługi logistycznej (tytułem kosztów transportu, przygotowania wysyłki, dostosowania specyficznego adresu) według cen podanych przez Sprzedającego. Urządzenia, które są sprzedawane na eksport poza terytorium Polski, podlegają odbiorowi własnemu przez Kupującego.
 2. Sprzedający nie zapewnia możliwości odbioru osobistego towarów dla urządzeń przenośnych w sprzedaży krajowej.
 3. Cena nie zawiera rozładunku produktów i wstawienia ich do pomieszczenia. Cena nie zawiera także transportu pionowego w pomieszczeniu. 
 4. Jeżeli cena jest podana jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej, a waluta ta zostaje po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji. 
 5. Cena po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy może ulec zmianie w przypadku rażącej zmiany ceny półproduktów przedmiotu sprzedaży np. silników lub usług towarzyszących np. spedycji, w przypadku siły wyższej lub kryzysów gospodarczych. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego. 
 6. W przypadku agregatów stacjonarnych umową nie są objęte i cena nie zawiera kosztów następujących prac/części: posadowienie, kotwienie, paliwo na rozruch, kable i końcówki kablowe, projekty i uzgodnienia z zakładem energetycznym, kucie, kopanie, prace budowlane i fundamenty, instalacje przyłączeniowe i dodatkowe.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości. 
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego. 
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty. 
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek. 
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia. 
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (co przedłuża termin wykonania umowy) lub uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak zapłaty należności trwa dłużej niż 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.  Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wykonania obowiązków umownych w terminie późniejszym niż przewidzianym umową, jeżeli jest to spowodowane opóźnieniem Kupującego w płatnościach.
 8. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń. 

 

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. 
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, przesłać Sprzedającemu treść roszczenia oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania któregoś z wyżej wymienionych obowiązków Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 
 3. Jeżeli Kupujący opóźnił się w zapłacie całości lub części należności za towar, zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. 
 4. Żądanie zwrotu towaru lub odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a stanowi jedynie zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Sprzedający może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej przez Kupującego Sprzedającemu odpowiada Kupujący. 
 2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody. 
 3. Za możliwość i prawidłowość zastosowania oraz skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych i produktach finalnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego. 
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z pisemnych uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak wyżej wymienionej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń lub instrukcji Sprzedającego. 
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie instalacje i materiały użyte do jej wykonania.
 7. Sprzedający nie odpowiada za instalacje, materiały, maszyny lub inne części, z którymi towar zostanie połączony lub będzie współpracował. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym podłączeniem do instalacji elektrycznej lub jeżeli towar będzie nieprawidłowo dobrany do zasilanej instalacji. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym działaniem instalacji, Kupującego lub osoby trzeciej, z którymi towar Sprzedającego zostanie połączony lub będzie współpracował.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczący szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.

X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz wydanej wraz ze sprzętem karty gwarancyjnej, przy czym w przypadku niezgodności karty i postanowień niniejszych Warunków pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. Niezależnie od powyższego, brak karty gwarancyjnej oznacza brak gwarancji dla danego towaru.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem czasu wskazanym w karcie gwarancyjnej lub z upływem 12 miesięcy lub 1000 motogodzin (w zależności od tego co wystąpi pierwsze). Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji 12 miesięcy na dłuższy na podstawie odrębnej umowy.
 3. Sprzedający wykona obowiązki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupującego karty gwarancyjnej. Gwarancja nie przysługuje Kupującemu, jeżeli nie okaże on karty gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji. 
 4. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego. Usterki i awarie będą zgłaszane Sprzedającemu w formie zgłoszenia pisemnego przesłanego mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia zostanie dołączony opis wady. Na życzenie serwisu Sprzedającego zostaną dołączone zdjęcia lub film wideo obrazujące wadę.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego, co do całości towaru, w przypadku nieprzestrzegania warunków gwarancji szczegółowo wskazanych w dokumentach załączonych do towaru, w dokumentacji gwarancyjnej lub w niniejszych Warunkach, w szczególności takich jak: obowiązkowe przeglądy techniczne, praca urządzeń we właściwych warunkach, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, używanie właściwego paliwa, itp.
 6. Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony Kupującemu spełnia normy jakościowe określone w aktualnej ofercie firmy FOGO spółka z o.o. 
 7. Kupujący lub przewoźnik Kupującego ma obowiązek zbadania towaru w momencie jego przekazania pod kątem wad lub braków jakościowych i ilościowych. 
 8. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad. 
 9. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika. 
 10. Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz dostępności i możliwości czasowych serwisantów. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.
 11. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie, koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca, gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części według aktualnego cennika Sprzedającego.
 12. Gwarancja nie obejmuje spalenia się agregatu lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny. 
 13. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wyłączona, jeżeli produkty zostaną zamontowane w warunkach niestandardowych. Za warunki niestandardowe uważa się zamontowanie agregatu w pomieszczeniach zamkniętych, trwale zabudowanych, pod ziemią, na wysokościach większych niż 3 metry nad ziemią lub w miejscach narażonych na niekorzystne warunki klimatyczne lub pogodowe. Koszty wszelkiego rodzaju napraw oraz dostaw agregatu do serwisu lub punku naprawczego dla agregatu zamontowanego, używanego lub eksploatowanego w warunkach niestandardowych, pokrywa Kupujący. Sprzedający nie pokrywa w ramach gwarancji kosztów podnoszenia i opuszczania agregatów z wysokości ponad 3 m nad ziemią oraz innych kosztów związanych z takim agregatem i naprawami realizowanymi w związku z takim agregatem. Sprzedający nie pokrywa kosztów prac związanych z wyciąganiem z pomieszczeń zamkniętych lub montowaniem w pomieszczeniach zamkniętych, wyciągania i wkładania do pomieszczeń znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Ryzyko montażu, użytkowania oraz eksploatacja agregatu w warunkach niestandardowych obciąża Kupującego w tym również w zakresie gwarancji, która w takich warunkach jest wyłączona.
 14. Sprzedający na produkty montowane i użytkowane w warunkach niestandardowych może udzielić gwarancji dodatkowej za odpłatnością i na podstawie oddzielnie podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych.
 15. Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów niezwiązanych w sposób bezpośredni z montażem agregatu np.: koszty wstrzymania lub przestoju produkcji Kupującego lub jego kupującego, koszty wstrzymania ruchu ulicznego itd.
 16. Gwarancja nie obejmuje: (1) uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej (2) materiałów, instalacji lub części Kupującego, (3) prac wykonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione przez Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za wady, usterki lub awarie w funkcjonowaniu Urządzeń wynikłe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub DTR, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania lub dewastacji. 
 17. Kupujący traci prawo do gwarancji w przypadku nieprzestrzegania warunków gwarancji, niewłaściwej eksploatacji towaru, samodzielnej naprawy lub powierzenia naprawy lub przeglądu serwisowego podmiotowi trzeciemu nieautoryzowanemu przez Sprzedającego.
 18. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych Warunków. 
 19. Gwarancja nie obejmuje użytkowania agregatów w warunkach morskich. Gwarancja nie obejmuje agregatów zamontowanych na statkach, łodziach i innych jednostkach pływających. 
 20. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza granicą Polski. Sprzedający pokrywa koszty napraw gwarancyjnych tylko i wyłącznie dla agregatów użytkowanych i zamontowanych na terenie Polski. Poza Polską gwarancja ustaje. Wszelkie naprawy, nawet w okresie gwarancji, wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. Jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski, naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy.
 21. Dokonywanie napraw lub ingerencji wszelkiego rodzaju w towar lub jego część przez podmiot nieautoryzowany skutkuje wyłączeniem gwarancji.
 22. Za podwykonawcę Sprzedającego nie uznaje się firmy przewozowej, przy pomocy której Sprzedający dostarcza towar.

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez Kodeks Cywilny strony mogą rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący. 
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też potrącona przez Sprzedającego z otrzymaną zaliczką. 

XII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu sprzedaży lub zamówienia, licząc od drugiego tygodnia opóźnienia, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 1 % wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki.
 2. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków: 

a) nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4 wyżej wymienionej ustawy; oraz 

b) nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego. 

3. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których powyżej, w okresie 5 lat od otrzymania towaru, do którego stosuje się postanowienia niniejszych Warunków.

4. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu. 

5. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej. Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę.

XIII. UWAGI DODATKOWE

 1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do rozwiązań proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży. 
 2. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania sprzedaży, do której stosuje się postanowienia niniejszych Warunków, stanowią własność Sprzedającego. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty (nośniki), na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, aniżeli użytkowanie zakupionego towaru, nie ma prawa do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Sprzedającego, mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.
 3. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać, ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej, na podstawie której zostały wykonane zamówione przez Kupującego urządzenia.
 4. Wszystkie referencje sprzedaży oraz sporządzone dokumenty dostępne klientom podlegają zwrotowi na żądanie Sprzedającego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.
 5. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta (za wyjątkiem danych osobowych osób fizycznych) i kraj. Podpisanie niniejszych Warunków jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu XIII lub art. XII, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. 
 7. Sprzedający może powierzyć świadczenie usług takich jak instalacja i/lub uruchomienie towaru, wynajem towaru, wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji oraz dokonywanie napraw, przeglądów lub serwisów, podmiotom autoryzowanym przez Sprzedającego, w tym spółce Agregaty S.A.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym umowy lub kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej. W przypadku różnic pomiędzy polską a angielską wersją niniejszych Warunków, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 3. Wszelkie zmiany umów zawartych pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 4. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami są Wilkowice.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Lesznie lub Zielonej Górze wedle wyboru strony powodowej, a w przypadku właściwości rzeczowej sądu okręgowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
 7. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

 

Wersja obowiązująca od 18.03.2020 r.