FH 9000

8,7 kVA / 6,2 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 T

8,7 kVA / 6,2 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 TE

8,7 kVA / 6,2 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 R

D-AVR
8,5 kVA / 5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 TR

D-AVR
8,5 kVA / 5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 TRE

D-AVR
8,5 kVA / 5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 TRA

D-AVR
8,5 kVA / 5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas
Opcja: SZR

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9000 CRA

D-AVR
8,5 kVA / 5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 50 L
Cicha praca
Opcja: SZR

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9540

8,1 kVA / 4,9 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9540 TR

D-AVR
8,1 kVA / 5,5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Honda
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9540 TRE

D-AVR
8,1 kVA / 5,5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 9540 TRA

D-AVR
8,1 kVA / 5,5 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Honda
Rozrusznik
Zbiornik 45 L
Obniżony hałas
Opcja: SZR

ZOBACZ WIĘCEJ